[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 

  

ความรู้ด้านยุวกาชาด
โครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด

อังคาร ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552


โครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด
ระดับสมาชิกยุวกาชาด

 

การจัดกิจกรรม

 
กำหนดสาระการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ
          กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคนต้อเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมหลักประกอบด้วย 4 กลุ่มกิจกรรม คือ
   1. กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
   2. กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ
   3. กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
   4. กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง
   - การชาดสากล
   - สภากาชาดไทย
   - ยุวกาชาด
          กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละ เป็นคนดีมีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์สังคม เป็นผู้นำในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมสันติภาพ คุณค่าความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย – หญิง เป็นผู้มีทักษะชีวิต ในการจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัว มีความพร้อมเพื่อการปรับตัวเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต

กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง
   - สุขภาพ
   - ป้องกันชีวิตและสุขภาพ
          กลุ่มกิจกรรมสุขภาพนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศึกษาและฝึกฝนทักษะการ
ป้องกันชีวิตและสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ มีความรู้และทักษะในการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล การเตรียมตัวป้องกันอุบัติภัยและภยันตรายต่าง ๆ เช่น มีทักษะในการป้องกันตนเองจาการถูกล่วงละเมิด ชีวิตครอบครัวอิทธิพลจากสื่อและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง
   - ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง
   - ความมีระเบียบวินัย
   - สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
          กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้รู้จัก
ตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้ดี มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพแความเข้าใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีพื้นฐานการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการติดต่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ของยุวกาชาดที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสันติภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานในด้านอื่น ๆ ต่อไป

กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง
   - การบำเพ็ญประโยชน์
   - การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยุว
กาชาดปฏิบัติตนเพื่อสนองต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
การจัดกิจกรรมในแต่ละสาระของกิจกรรมหลักทั้ง 4 กลุ่มกิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับแต่ละสาระมากน้อยแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สภาพการณ์ปัจจุบัน ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งความพร้อมของสถานศึกษาทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

กิจกรรมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมที่เสริมสร้างกิจกรรมหลัก ทั้งนี้เพื่อสร้างทักษะ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะ ซึ่งผู้เรียนสามารถเอกเข้าร่วมกิจกรรมและเมื่อผ่านเกณฑ์การให้เครื่องหมาย ผู้เรียนจึงมีสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ สถานศึกษาจะต้องกำหนดกิจกรรม เวลา จำนวนครั้ง จำนวนคน ตามความเหมาะสมกับระดับของสมาชิกยุวกาชาด

 

รายละเอียดสาระกิจกรรม

 
กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ
กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 
กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
 
ยุวกาชาดระดับ 1
ป.1-3
ยุวกาชาดระดับ 2
ป.4-6
1. กาชาด
- ประวัติการชาด
- เครื่องหมาย
- กิจกรรมกาชาด
1. กาชาดสากล
- ประวัติความเป็นมา
- หลักการกาชาด
- กิจกรรมเยาวชนเกี่ยวกับกาชาด
2. ยุวกาชาด
- ประวัติยุวกาชาด
- เครื่องหมาย
- วัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
- คำปฏิญาณตน
2. กาชาดไทย
- สภากาชาดไทย
- กิจกรรมของสภากาชาดไทย
  3. ยุวกาชาด
- ประวัติความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- คำปฏิญาณตน
- ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด
 
กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ
 
ยุวกาชาดระดับ 1
ป.1-3
ยุวกาชาดระดับ 2
ป.4-6
1. สุขภาพ
การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล
1. สุขภาพ
การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล
ส่วนรวม

2. สมรรถภาพ
การเสริมสร้างสมรรถภาพด้าน
การประสานสัมพันธ์ของอวัยวะ
ต่าง ๆ
2. สมรรถภาพ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
3. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ
เคหพยาบาล
3. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ
- เคหพยาบาล
- ปฐมพยาบาล
 
กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
 
ยุวกาชาดระดับ 1
ป.1-3
ยุวกาชาดระดับ 2
ป.4-6
1. ความสามัคคีและ
ความพร้อมเพรียง
1. ความสามัคคีและ
ความพร้อมเพรียง
2. ความมีระเบียบวินัยและ
ความอดทน
- ฝึกทักษะระเบียบแถว
- การเข้าแถว
- การเดินแถว
- เกมกีฬาเบ็ดเตล็ด
2. ความมีระเบียบวินัยและ
ความอดทน
3. บุคลิกภาพและมารยาทสังคม
-ความกล้าหาญในการแสดงออก
- การแต่งกาย
- การพูดการทักทาย
- การแสดงความเคารพ
3. ความสง่างามและความ
คล่องแคล่วว่องไว
- การฝึกทักษะระเบียบแถว
- การปฏิบัติตามคำสั่ง
- การปฏิบัติตามกฎกติกา
- การเดินสวนสนาม
  4. บุคลิกภาพและมารยาทสังคม
- มารยาทเด็กไทย
- การปฏิบัติตนให้ร่าเริง
- การบริหารร่างกาย
  5. การสร้างสัมพันธภาพ
- การสื่อความหมาย
- การสะสมและแลกเปลี่ยน
- การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 
กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 
ยุวกาชาดระดับ 1
ป.1-3
ยุวกาชาดระดับ 2
ป.4-6
1. การบำเพ็ญประโยชน์
- ฝึกทักษะการดูแลตนเอง
- การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
- การบำเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคล
1. การบำเพ็ญประโยชน์
- การบำเพ็ญประโยชน์ให้ต่อบุคคล
- การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานที่
- การมีส่วนร่วมในโครงการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
2. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ธรรมชาติศึกษา
- การใช้ทักษะในการรักษา
สภาพแวดล้อม
2. การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การดูแลรักษา
- การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กำหนดหลักสูตรเป็น    2   ระดับ ๆ ละ 1 ช่วงชั้น ดังนี้
          สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
          สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
          


เข้าชม : 16889


ความรู้ด้านยุวกาชาด 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือบริหารงานยุวกาชาดในสถานศึกษา 10 / ก.ค. / 2557
      ระเบียบแถวยุวกาชาด 8 / ก.ค. / 2557
      เครื่องหมายต่างๆ 18 / ก.พ. / 2555
      เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบยุวกาชาด 18 / ก.พ. / 2555
      เครื่องแบบเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหญิงนับถือิสลาม 18 / ก.พ. / 2555


: : พัฒนาต่อเนื่องจาก Maxsite 1.10 : :
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ : bannairien@hotmail.com